انجير
ارسال شده توسط hakimbashi در پنج شنبه 12 اسفند 1389 21:12
انجير
Moraceae/ Ficus carica
گرم و تر
خوردن انجیر مسكن حرارت بدن ، ملين، مقوي نیروی جنسی ، خنك كننده قلب ، مقوي كبد و طحال می باشد.
اگر انجیر را با شاخ و برگ شنبليله دم کنند و بنوشند براي رفع خشونت سينه ، سرفه و ريه نافع است.
خوردن انجیر مسهل قوي اخلاط غليظه بدن است.
مالیدن لاتكس يا شيرابه انجير به موضع براي رفع زگيل و زخمهای بواسير و ميخچه نافع است.
خوردن چهل روز ناشتا مخلوط انجیر با انیسون باعث تسکن حرارت بدن است و افراد لاغر را فربه و چاق می کند.
انجیر خشک را بسوزانید و سوخته آن را با کمی روغن كنجد بر سر ضماد کنید (خضاب ) موهای سفید را مشکی می کند .
انجير از چهار ميوه شفای سينه به شمار مي رود ( خرما – عناب – انجير – مويز ).