گوش حشره ای شبیه انسان!
ارسال شده توسط hakim در شنبه 11 آذر 1391 16:09


گوش حشرات راست بال جنگل راین همانند گوش انسان تکامل یافته اند
ارگانهای کوچک زیر زانوی حشره ساختاری مشابه گوش درانسان دارد
گوش یک حشره راست بال از آمریکای جنوبی به طورمستقل نسخه خود را از 3 مرحله شنیداری که قبلا تصور می شد در میان مهره داران منحصر به فرد است تکامل یافته است.

ادامه متن


گوش حشرات راست بال جنگل راین همانند گوش انسان تکامل یافته اند
ارگانهای کوچک زیر زانوی حشره ساختاری مشابه گوش درانسان دارد

گوش یک حشره راست بال از آمریکای جنوبی به طورمستقل نسخه خود را از 3 مرحله شنیداری که قبلا تصور می شد در میان مهره داران منحصر به فرد است تکامل یافته است.
یک حشره راست بال شبیه پستانداران صحبت نمیکند ویا شبیه پستانداران راه نمی رود، اما می تواند توسط یک سیستم سنجش (حساس به ) صدای 3 قطعهایکه در مهره داران outside نامیده میشود بشنود.

Daniel Robertاز دانشگاه Bristolدر انگلیس می گوید:
"زیبایی گوش حشره راست بال در این است که کار مشابهی را در یک راه که بسیار ساده است انجام می دهد. " و از علاقمندیهای محققان طراحی دستگاههای شنوایی مینیاتوری این است که گوش Copiphora gorgonensiskatydid کوچکتر ازیک دانه برنج است.
هنگامیکه پستانداران صدایی را میشنوند با صدای تلپ تلپ زدن یا راه رفتن امواج سنگین موجود درهوا ازطریق یک اتاق کپر از مایع که در آن سلولهای تنظیم شده امواج مختلف را جمع آوری میکنند ارسال می شود.
انتقال امواج پیچیده از طریق 3 استخوان کوچک که در میسر پرده صماخ (jiggles) در یک مسیر مستقیم برای ترجمه امواج بزرگ در ناحیه وسیعی به درون شیپوراسلاش (sloshes) در یک اتاقک باریک می باشد صورت میپذیرد.

حشرات راست بال استخوانهای گوش را ندارند. در عوض، خود گوش کار ترجمه را انجام می دهد.
گوشهای حشرات راست بال در زیر خم زانوها با یک درام از هر طرف پامی نشیند.
یک موج فشار هوا به یک ناحیه بزرگ روی هر صفحه از پرده گوش به داخل میرسد. ارتعاشات بشقاب از طریقی که محفظه پر از مایع به داخل پا به پرده صماخ جائیکه سلولهای آشکار ساز فرکانسهای مختلف را حس می کنند می رسد.

مترجم:
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهشکده رویان:سرکار خانم اژدری
منبع:
گزارشRobertوهمکارانش. 16 Nov