حس بویایی ناشی ترکیبات ملکولی!
ارسال شده توسط hakim در يک شنبه 26 آذر 1391 17:09قدرت تشخیص حس بویایی مواد در افراد به ترکیبات ملکول ها بستگی دارد تا خصلت ملکولی
از نظر بصری، دو ترکیب که هرکدام دارای گروه مستقلی از طول موج های مختلف بسیاری می باشند میتوانند یک درک رنگ مشترک بنام سفید ایجاد کنند.

از نظر سمعی، دو ترکیب که هرکدام دارای گروه مستقلی از فرکانسهای مختلف بسیاری میباشند میتوانند یک اغتشاش صوتی ادراکی مشترک بنام نویز سفید ایجاد کنند.

ادامه متن


قدرت تشخیص حس بویایی مواد در افراد به ترکیبات ملکول ها بستگی دارد تا خصلت ملکولی
از نظر بصری، دو ترکیب که هرکدام دارای گروه مستقلی از طول موج های مختلف بسیاری می باشند میتوانند یک درک رنگ مشترک بنام سفید ایجاد کنند.

از نظر سمعی، دو ترکیب که هرکدام دارای گروه مستقلی از فرکانسهای مختلف بسیاری میباشند میتوانند یک اغتشاش صوتی ادراکی مشترک بنام نویز سفید ایجاد کنند.

سفیدهای مربوط به شنوایی و بصری تحت دو حالت پدید می آیند: زمانیکه اجزای ترکیب ، فضای محرک را پوشش میدهند و زمانیکه از سختی یکسانی برخوردار میباشند.
فرض ما بر این ست که اگر این دو حالت یکسان را در مورد ترکیبات معطر بکار ببریم سفیدی میتواند بهمان اندازه در حس شامه پدید آید. بدین منظور، ما 86 مولکول را که فضای محرک حس شامه را پوشش میدادند انتخاب و آنها را بطور جداگانه تا مرحله سختی یکسان رقیق کردیم و سپس ترکیبات معطر گوناگونی را که هرکدام دارای تعداد مختلفی از اجزای مولکولی بودند مهیا کرده و از شرکت کنندگان خواستیم تا تشابه ادراکی چنین جفت های ترکیبی را ارزیابی کنند.
ما به این نکته پی بردیم که با افزایش تعداد غیرهمپوشانی ها، اجزای با سختی یکسان در ترکیبات معطر، تشابه ترکیبات با وجود نداشتن یک جزء واحد مشترک به یکدیگر بیشتر شد.

ترکیبات دارای حدودا 30 جزء بوی یکسانی داشتند. شرکت کنندگان بعد از آشنایی با موضوع ،آن را بطور دلخواه ترکیب متشکل از حدودا 30 جزء با سختی یکسان نامگذاری کردند.
آنها بعدا این نام را به آسانی در مورد دیگر ترکیبات حدودا با 30 جزء دارای سختی یکسان که فضای محرک را پوشش میدادند بکار برده و این نام را در مورد ترکیبات با اجزای کمتر یا ترکیباتی که فضای محرک را پوشش نمیدادند بکار نبردند.
ما به این نتیجه رسیدیم :
یک درک وابسته به حس بویایی معمول،"سفید وابسته به حس بویایی"، با ترکیبات دارای حدودا 30 جزء یا بیشتر با شدت یکسان که فضای محرک را پوشش میدهند مرتبط بوده اشاره به این نکته دارد که نمایشهای وابسته به حس بویایی از ترکیبات مولکولهاست تا خصوصیت مولکولی.

منبع:
http://www.pnas.org/content/109/49/19959